مشهد,بزرگراه آگهی ویژه
آقای صادقی
کارخانجات
05136515887 0-5
تهران